Algemene Voorwaarden
Van Soest Events & Entertainment 2021


Definities

 1. Van Soest Events & Entertainment : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van Soest Events & Entertainment gevestigd aan de Prinses Beatrixstraat 120,te Arkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51230259;
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Van Soest Events & Entertainment een overeenkomst is aangegaan
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 4. Overeenkomst: de boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Van Soest Events & Entertainment ;
 5. Artiest: de artiest, de band, het orkest, de DJ, de show, de act, de personality, de kunstenaar, de instructeur, de spreker, e.d. die door de opdrachtgever bij Van Soest Events & Entertainment geboekt is;
 6. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Van Soest Events & Entertainment in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren;
 7. Locatie: de locatie waar Van Soest Events & Entertainment in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren dan wel waar de artiest optreedt of dient op te treden;
 8. Evenement: het evenement, het feest of de gelegenheid van de opdrachtgever waar de artiest dient op te treden, aanwezig dient te zijn of een workshop dient te geven;
 9. Apparatuur: de goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door de artiest en/of zijn medewerkers tijdens het evenement wordt gebruikt;
 10. Huurmateriaal: De materialen die een persoon, bedrijf of instantie huurt bij Van Soest Events & Entertainment
 11. Boekingsvoorwaarden: een document met informatie over de zaken, (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d. waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.
 12. Huurvoorwaarden: een document met informatie over de zaken, (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d. waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.
 13. Boeking: De aanvraag die de opdrachtgever bij Van Soest Events & Entertainment heeft ondergebracht.

 

 • Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte van Van Soest Events & Entertainment en voor alle overeenkomsten tussen Van Soest Events & Entertainment en de opdrachtgever.
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Soest Events & Entertainment voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de email zijn bevestigt door Van Soest Events & Entertainment.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Van Soest Events & Entertainment vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Indien Van Soest Events & Entertainment niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Soest Events & Entertainment in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • De opdrachtgever met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Van Soest Events & Entertainment gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 • Offertes
 • Ieder aanbod en alle offertes van Van Soest Events & Entertainment zijn vrijblijvend.
 • Na verstrijken van de op de offerte opgeven vervaldatum kan de (potentiele) opdrachtgever op geen enkele wijzen aanspraak maken op aanbiedingen en afspraken welke in de vervallen offerte zijn aangeboden.
 • Na het vervallen van de toegestuurde offerte zullen alle in de offerte vermelde huurmaterialen, producten, acts en/of andere diensten als optie uit de agenda worden verwijderd en opnieuw beschikbaar gesteld worden aan andere (potentiele) opdrachtgever.
 • De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens die hij bij de offerteaanvraag aan Van Soest Events & Entertainment kenbaar heeft gemaakt correct en volledig zijn, zodat de offerte van Van Soest Events & Entertainment gebaseerd is op de juiste omstandigheden (van de locatie) en wensen van de opdrachtgever.
 • De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij gevoegde documenten rusten bij Van Soest Events & Entertainment . Het is de (potentiële) opdrachtgever niet toegestaan de offerte en daarbij gevoegde documenten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te maken.
 • Verschrijvingen of fouten in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Van Soest Events & Entertainment binden Van Soest Events & Entertainment niet.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Van Soest Events & Entertainment daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Soest Events & Entertainment anders aangeeft.
 • Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen
 • Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de afspraken, stuurt Van Soest Events & Entertainment de opdrachtgever de offerte. Deze offerte dient door de opdrachtgever ondertekend te worden en voor de vervaldatum op offerte teruggestuurd te worden naar Van Soest Events & Entertainment . De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend en binnen de hiervoor genoemde termijn aan Van Soest Events & Entertainment heeft geretourneerd. Na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat Van Soest Events & Entertainment de aanbetaling of het gehele bedrag, indien het een korte termijn boeking betreft, van de opdrachtgever heeft ontvangen is de boeking definitief.
 • Wijzigingen op de overeenkomst binden slechts Van Soest Events & Entertainment nadat Van Soest Events & Entertainment deze wijzigingen schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.
 • Wijzigingen op de overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs.

 • Annulering
 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 8 dagen in acht te nemen.
 • Indien de opdrachtgever, om wat voor een reden dan ook, de overeenkomst tussentijds annuleert dan wel indien het evenement en/of het optreden wordt afgelast, heeft Van Soest Events & Entertainment het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Van Soest Events & Entertainment zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties van 25 % (opzegging meer dan 60 dagen voor de start uitvoering van de opdracht), 50% (tussen 30 en 60 dagen voor de start uitvoering van de opdracht), of 100% (minder dan 31 dagen voor de start uitvoering van de opdracht) van het in de overeenkomst genoemde totaalbedrag.
 • Van Soest Events & Entertainment is gerechtigd de overeengekomen boekingen te annuleren, zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn, indien door (een wijziging in) de aard van het evenement en/of (een wijziging in) de programmering van het evenement Van Soest Events & Entertainment het vermoeden heeft dat de boeking het evenement nadelige gevolgen kan hebben voor Van Soest Events & Entertainment.
 • Mocht de boeking ten gevolg van overmacht niet kunnen plaatsvinden op de overeengekomen datum kan de opdrachtgever een verzoek doen om de boeking kosteloos te verplaatsen naar een datum vallend binnen 12 maanden na de officieel overeengekomen datum. Van Soest Events & Entertainment zal het verzoek in behandeling nemen en de opgeven reden beoordelen of deze gegrond of ongegrond is.
 • Wanneer Van Soest Events & Entertainment akkoord gaat met verplaatsing zoals genoemd in lid 5.4 is Van Soest Events & Entertainment gerechtigd de eventueel gemaakte kosten/derving door te belasten aan de opdrachtgever.

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Van Soest Events & Entertainment zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Van Soest Events & Entertainment is bevoegd zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen de overeenkomst (deels) door een of meerdere derden uit te laten voeren.
 • Van Soest Events & Entertainment verstrekt voorafgaand aan het evenement de boekingsovereenkomst aan de opdrachtgever.
 • De boeking wordt volbracht tijdens het tijdstip of de tijdstippen die partijen zijn overeengekomen. Een verzoek van de opdrachtgever om het tijdstip of de tijdstippen te wijzigen, hoeft niet door Van Soest Events & Entertainment gehonoreerd te worden. Maar kan eventueel in overleg worden overeengekomen.

 • Verplichtingen van de opdrachtgever
 • 1) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van Soest Events & Entertainment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 • 2) Van Soest Events & Entertainment gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdens het evenement geen handelingen verricht die in strijd zijn met de wet en/of die de (intellectuele eigendoms)rechten van Van Soest Events & Entertainment of van derden schenden.
 • 3) De opdrachtgever dient Van Soest Events & Entertainment 2 weken voorafgaand aan het evenement:
 1. op de hoogte te stellen van alle gegevens over de locatie en het evenement die voor Van Soest Events & Entertainment van belang kunnen zijn;
 2. de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever aan Van Soest Events & Entertainment te verstrekken.
 • 4) De opdrachtgever staat ervoor in dat Van Soest Events & Entertainment en haar medewerkers alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kunnen uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten en dat Van Soest Events & Entertainment en haar mederwerkers de werkzaamheden ongestoord en onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.
 • 5) De opdrachtgever dient, zonder hiervoor kosten aan Van Soest Events & Entertainment in rekening te brengen, ervoor zorg te dragen dat:
 1. de boekingsvoorwaarden wordt nageleefd;
 2. de locatie tijdig toegankelijk is voor de artiest en zijn medewerkers;
 3. de specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Van Soest Events & Entertainment te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn volledig en juist zijn;
 4. Van Soest Events & Entertainment beschikt over van belang zijnde afspraken die gemaakt zijn met een overheidsinstantie of andere organisatie;
 5. alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verleend;
 6. op de locatie een stevig/veilig podium en stroom aanwezig is;( indien nodig)
 7. de veiligheid van de artiest en overige medewerkers gewaarborgd is;
 8. tijdens het evenement overheidsvoorschriften worden nageleefd, waaronder het niet toelaten tot het evenement van een hoger aantal bezoekers dan is toegestaan;
 • 6) Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet na, dan kan Van Soest Events & Entertainment nimmer aansprakelijk worden gesteld, behoudt Van Soest Events & Entertainment het recht nakoming van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen, kan dat vertraging in de uitvoering tot gevolg hebben en kan dat leiden tot extra kosten. Van Soest Events & Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze vertraging en heeft het recht de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 7) Voordat de opdrachtgever aankondigingen en dergelijke i.v.m. de boeking openbaar maakt, dient de opdrachtgever dergelijke werken te laten goedkeuren door Van Soest Events & Entertainment .
 • 8) Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
 • 9) De opdrachtgever is verplicht Van Soest Events & Entertainment tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die voor Van Soest Events & Entertainment relevant (kunnen) zijn.
 • 10) De opdrachtgever vrijwaart Van Soest Events & Entertainment voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 • 11) De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de acteur en/of medewerkers die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van de artiest te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens ter beschikking zijn gesteld of aan een derde te verstrekken.
 • 12) Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Van Soest Events & Entertainment tijdens het evenement pers toe te laten.
 • 13) Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Van Soest Events & Entertainment zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
 • 14) De opdrachtgever staat ervoor dat hij alle kosten die verband houden met de boeking voor zijn rekening neemt.
 • 15) Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Soest Events & Entertainment die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens Van Soest Events & Entertainment handelt, dan dient de opdrachtgever alle schade aan Van Soest Events & Entertainment te vergoeden die Van Soest Events & Entertainment daardoor lijdt.

 • Vergoeding
 • 1) Vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 • 2) Vermelde prijzen zijn indien van toepassing exclusief de vergoeding voor Buma/Stemra en Sena, tenzij anders is aangegeven.
 • 3) Van Soest Events & Entertainment heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 • Meerkosten
 • 1) Extra kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien:
 1. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Van Soest Events & Entertainment , dat in redelijkheid niet van Van Soest Events & Entertainment mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs;
 2. de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, waaronder het wijzigen van het tijdstip of de tijdstippen waarop de boeking plaats (zou) vinden;
 3. er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden;
 4. blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Van Soest Events & Entertainment bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan;
 5. de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Van Soest Events & Entertainment die volgen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 • 2) Indien er sprake is van een omstandigheid die tot meerkosten leidt, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 • Facturatie en betaling
 • 1) Aan de opdrachtgever kan een voorschot in rekening worden gebracht van 25% of 50%. De opdrachtgever dient deze voorschotnota te voldoen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur om zo de boeking definitief te plaatsen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de boekings-/evenementdatum aan Van Soest Events & Entertainment te zijn voldaan.
 • 2) Indien de overeenkomst tot stand komt 7 dagen of korter voorafgaand aan het optreden, dan dient de totale vergoeding binnen 5 dagen door de opdrachtgever te worden voldaan.
 • 3) Facturatie verrekening van eventuele meerkosten of te veel betaalde kosten geschiedt onverwijld na dat de opdracht is uitgevoerd.
 • 4) Pas na ontvangst van de gehele betaling van de volledige opdracht kan de opdrachtgever zijn/haar rechten opvragen omtrent aangemaakte bestanden, documenten of andere aangevraagde items.
 • 5) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Indien de opdrachtgever een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 • 6) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 • 7) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Van Soest Events & Entertainment op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • 8) Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

 • Gebruik, teruggave en hestel Verhuurmateriaal
 • 1) De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er correcte stroomvoorzieningen, kabels, e.d. beschikbaar zijn waaraan de appratuur kan worden aangesloten, of deze bij te huren bij Van Soest Events & Entertainment
 • 2) De opdrachtgever/huurder zal de gehuurde/ter beschikking gestelde materialen uitsluitend gebruiken Voor de overeengekomen bestemming/doeleinde en in overeenstemming met de door Van Soest Events & Entertainment Verschafte bediening-, veiligheidsvoorschriften n aanwijzingen.
 • 3) De opdrachtgever/huurder zal de gehuurde/ter beschikking gestelde materialen met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties ten alle tijde voorkomen. hierbij inachtneming:
 1. Bij de verhuur van springkussens/attracties altijd toezicht van een volwassene (18+) wordt gehouden om ongevallen, diefstal en vernieling te voorkomen;
 2. Bij de verhuur van tenten, springkussens of attracties geen afgevende/plakken de materialen worden gebruikt of toegebracht;
 3. Bij de verhuur van tenten geen afgevende/plakkende materialen of lampen aan het tentzeil worden gehangen;
 4. er geen open vuur In de tent mag zijn n In de tent niet wordt gebakken en/of gebraden.
 5. Tenten op een vlakke en schone ondergrond staan
 6. Gehuurde zaken mogen niet nat worden met uitzondering van tenten, springkussens en attracties;
 • 4) Het is verboden Zonder schriftelijke toestemming van Van Soest Events & Entertainment, de gehuurde/ter beschikking gestelde materialen te verplaatsen naar een ander dan overeengekomen locatie.
 • 5) Het is niet toegestaan de gehuurde/ter beschikking gestelde materialen aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Soest Events & Entertainment.
 • 6) Opdrachtgever/huurden mag geen veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde/ter beschikking gestelde materialen Aanbrengen. Zonder schriftelijk toestemming van Van Soest Events & Entertainment.
 • 7) Wanneer Van Soest Events & Entertainment Uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen aan de gehuurde/ter beschikking gestelde materialen, zullen alle kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van de zaken In de oorspronkelijke toestand voor rekening van de opdrachtgever/huurder.
 • 8) Opdrachtgever/huurder zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde materialen identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan Van Soest Events & Entertainment.
 • 9) Het moment van teruggave is het moment waarop Van Soest Events & Entertainment al de verhuurder dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

 • Entertainment en Artiesten
 • 1) Wanneer u diensten afneemt van Van Soest Events & Entertainment met betrekking tot entertainment dient u er voor te zorgen dat de locatie, In het bijzonder het podium, in zodanige staat verkeert dat de diensten kunnen worden uitgevoerd Zonder het treffen van verdere voorzieningen.
 • 2) opdrachtgever draagt zorg voor;
 1. een nette afsluitbare kleedruimte;
 2. voldoende consumpties voor de acteurs en medewerkers van Van Soest Events & Entertainment;
 3. laden en lossen dicht bij het podium mogelijk is;
 4. er voldoende parkeergelegenheid is; (eventuele parkeerkosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever)
 5. wanneer de opdrachtgever zorg draagt voor het licht en/of de geluidsinstallatie, de apparatuur geheel in orde is. enige complicaties zullen voor rekening én risico van de opdrachtgever zijn;
 • 3) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor enig hinder van de bezoekers en/of het publiek en dient dan ook voor voldoende assistentie te zorgen om enig hinder te voorkomen. de opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers en/of het publiek. hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor enige schade die ontstaat door het openbaar maken of verkopen van door bezoekers en/of publiek gemaakte foto's, video’s of andere beeldmaterialen.
 • 4) BUMA/STEMRA/SENA Rechter komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • 5) opdrachtgever zal ervoor zorgen dat Van Soest Events & Entertainment na afloop van de overeengekomen showtijd, direct kan beginnen met afbouwen.
 • 6) wanneer hij zeg omstandigheden voordoen waardoor er geen voldoende veilige uitvoering van het optreden mogelijk is, mag Van Soest Events & Entertainment geel of gedeeltelijk geen doorgang geven aan de uitvoering van de afgesproken diensten Zonder dat zij enige aansprakelijkheid hiervoor draagt.
 • 7) op verzoek van de opdrachtgever kunnen in overleg show tijden worden verlengd, de deur van de verlenging zoals meerwerk achteraf worden gefactureerd.

 

 • Opschorting en ontbinding
 • 1) Van Soest Events & Entertainment is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien: a. Van Soest Events & Entertainment , de door Van Soest Events & Entertainment ingeschakelde derde of haar medewerkers bij het uitvoeren van de overeenkomst naar de mening van wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie, waaronder weersomstandigheden die tot een gevaarlijke situatie zouden kunnen leiden; b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen; 6 c. na het sluiten van de overeenkomst Van Soest Events & Entertainment ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; d. de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt.
 • 2) De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van een opschorting zoals vermeld in artikel 12.1 in kennis gesteld.
 • 3) Van Soest Events & Entertainment is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Soest Events & Entertainment niet nakomt, waaronder zijn betalingsverplichting en de verplichting tot het verstrekken van informatie, en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de opdrachtgever een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
 • 4) Van Soest Events & Entertainment is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 • 5) Voorts is Van Soest Events & Entertainment bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 6) Indien Van Soest Events & Entertainment tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Van Soest Events & Entertainment op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Soest Events & Entertainment de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 7) Van Soest Events & Entertainment behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, waaronder omzetverlies.

 • Aansprakelijkheid en verjaring
 • 1) Van Soest Events & Entertainment kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • 2) Van Soest Events & Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van Soest Events & Entertainment is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 3) Van Soest Events & Entertainment is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.
 • 4) Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de opdrachtgever aan Van Soest Events & Entertainment kenbaar heeft gemaakt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Van Soest Events & Entertainment daardoor lijdt, waaronder gemaakte extra kosten.
 • 5) Van Soest Events & Entertainment is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever of van derden waaraan dan wel waarop Van Soest Events & Entertainment werkzaamheden verricht.
 • 6) Van Soest Events & Entertainment kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder verlies, beschadiging en diefstal van zaken of letstelschade, geleden door de opdrachtgever of door derden die aanwezig zijn op het evenement
 • 7) Indien Van Soest Events & Entertainment en/of de medewerkers tijdens het evenement schade lijdt, waaronder verlies, beschadiging of diefstal van zaken of letselschade, dan is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de schade is veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van Van Soest Events & Entertainment en/of de medewerkers. De opdrachtgever dient zich voor dergelijke risico’s zodanig te hebben verzekerd dat de door Van Soest Events & Entertainment en de medewerkers opgelopen schades volledig vergoed worden door de verzekeraar van de opdrachtgever. Op eerste verzoek van Van Soest Events & Entertainment dient de opdrachtgever een kopie van de polis van deze verzekering aan Van Soest Events & Entertainment te verstrekken.
 • 8) Van Soest Events & Entertainment is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verliezen, gemiste omzet, gemiste besparingen, gestegen kosten of onkosten, schade door bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten en reputatieschade.
 • 9) Aansprakelijkheid aan de zijde van Van Soest Events & Entertainment wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever Van Soest Events & Entertainment een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Van Soest Events & Entertainment wordt omschreven en Van Soest Events & Entertainment een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
 • 10) Indien Van Soest Events & Entertainment aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Soest Events & Entertainment beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van Soest Events & Entertainment gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Van Soest Events & Entertainment beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 11) De opdrachtgever vrijwaart Van Soest Events & Entertainment voor vorderingen die derden tegen Van Soest Events & Entertainment instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Van Soest Events & Entertainment niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Van Soest Events & Entertainment op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Van Soest Events & Entertainment mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 • 12) Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 14 dagen in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Van Soest Events & Entertainment . Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 • 13) Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Van Soest Events & Entertainment ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Van Soest Events & Entertainment ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.
 • Klachten
 • 1) Een klacht over de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk of via de e-mail binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft resp. na de factuurdatum, aan Van Soest Events & Entertainment
  kenbaar te worden gemaakt. Indien een klacht niet tijdig bij Van Soest Events & Entertainment wordt ingediend, dan wordt de klacht gezien als leermoment en vervalt het recht op enige vergoeding.
 • 2) Heeft de opdrachtgever een klacht, dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.
 • 3) De opdrachtgever dient Van Soest Events & Entertainment de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. De aansprakelijkheid van Van Soest Events & Entertainment is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

 • Overmacht, annulering door Van Soest Events & Entertainment en vervangende derden.
 • 1) Van Soest Events & Entertainment kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersbelemmering; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; virusinfectie- of computerinbraak door derden; dataverlies veroorzaakt door derden; het kapot gaan van apparatuur; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de medewerkers, zoals overlijden en geboorte, of overige omstandigheden waardoor de mederwerker verhinderd is, waaronder het hebben van radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen of het hebben van een optreden in het buitenland; stakingen; overheidsmaatregelen.
 • 2) Onder overmacht dient tevens te worden verstaan en niet-toerekenbare tekortkoming van een door Van Soest Events & Entertainment ingeschakelde derde partij.
 • 3) Indien er sprake is van overmacht, dan stelt Van Soest Events & Entertainment de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. In een dergelijk geval is Van Soest Events & Entertainment bevoegd de overeenkomst te annuleren of de boeking te verplaatsen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of kan Van Soest Events & Entertainment alternatieve aan de opdrachtgever voorleggen, Van Soest Events & Entertainment is hiertoe niet verplicht. Wenst de opdrachtgever een andere alternatief te boeken voor het evenement, dan komen de eventuele extra kosten van deze andere artiest voor rekening van de opdrachtgever.
 • 4) Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan heeft Van Soest Events & Entertainment het recht de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

 • Geheimhouding
 • 1) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. De opdrachtgever dient de geheimhoudingsplichten zoals omschreven in dit artikel op te leggen aan zijn medewerkers en ingeschakelde derden.
 • 2) Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Van Soest Events & Entertainment gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Van Soest Events & Entertainment zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van Soest Events & Entertainment niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 • Intellectuele eigendomsrechten
 • 1) De opdrachtgever vrijwaart Van Soest Events & Entertainment voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • 2) Het is de opdrachtgever enkel toegestaan namen, logo’s, foto’s en/of andere materialen te gebruiken om het evenement aan te kondigen. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat dergelijke aankondigingen binnen 1 week na het evenement verwijderd worden.
 • 3) Alle door Van Soest Events & Entertainment in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Van Soest Events & Entertainment totdat de opdrachtgever hetgeen hij op grond van de totale overeenkomst is verschuldigd volledig heeft voldaan.
 • 4) De over het optreden vereiste Buma/Stemra en Sena rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 5) De opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en portretrechten, van de artiesten te allen tijde te respecteren.
 • 6) Het is de opdrachtgever enkel toegestaan geluid- en beeldopnamen van de boekingen te maken met voorafgaande toestemming van Van Soest Events & Entertainment .
 • 7) Het is de opdrachtgever niet toegestaan de naam “Van Soest Events & Entertainment ”, het daarbij behorende logo en de huisstijl van Van Soest Events & Entertainment zonder de voorafgaande toestemming van Van Soest Events & Entertainment te gebruiken.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • 1) Op elke overeenkomst tussen Van Soest Events & Entertainment en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 2) Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Van Soest Events & Entertainment worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Soest Events & Entertainment gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Van Soest Events & Entertainment zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Het is de verantwoording van de opdrachtgever de gestelde voorwaarden in te zien en/of eventueel op te vragen.

©copyright Van Soest Events & Entertainment 2021

 

Van Soest Events & Entertainment
Dhr. M. van Soest